Sakosoft

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Prijs en betaling

 1. Betaling door cliënt dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door middel van overschrijving naar een door Sakosoft aan te wijzen bankrekening. Cliënt heeft nooit recht op korting of verrekening.
 2. Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, verkeert hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Sakosoft is bevoegd de vordering uit handen te geven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale verschuldigde bedrag, en van eventuele gerechtelijke kosten.
 3. Heeft cliënt bezwaar tegen een factuur van Sakosoft dan geeft cliënt dit binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur te kennen. Cliënt heeft tot 14 dagen na dagtekening van de factuur de tijd dit bezwaar schriftelijk te motiveren. Indien cliënt niet aan bovenstaande heeft voldaan, wordt cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard.
 4. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

 1. Behalve in die gevallen dat dit naar Nederlands recht onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van Sakosoft beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering door die verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van het totaal gefactureerde abonnementsgeld in de afgelopen 12 maanden voorafgaande aan het moment van de fout.
 2. De totale aansprakelijk van Sakosoft wegens toerekenbare tekortkoming in nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade met een maximum van het totaal gefactureerde abonnementsgeld in de afgelopen 12 maanden.
 3. De aansprakelijkheid van Sakosoft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien cliënt Sakosoft onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Sakosoft ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
 4. Sakosoft is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt doordat cliënt tekort is geschoten in het tijdig verstrekken van juiste informatie welke Sakosoft, naar haar oordeel, nodig heeft voor een juiste uitvoering van de overeenkomst.
 5. Buiten de in artikel 2 lid 1 genoemde aansprakelijkheid rust op Sakosoft geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens cliënt en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.
 6. Een aanspraak vervalt in ieder geval, als Sakosoft niet binnen een jaar na de ontdekking van een gebeurtenis of omstandigheid die aanleiding geeft of kan geven tot aansprakelijkheid, van de aanspraak schriftelijk in kennis is gesteld.

Artikel 3 Slotbepaling

 1. Sakosoft is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing zijn steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
 2. Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of worden vernietigd, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige in stand. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
 3. Cliënt is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sakosoft.

Laatst bijgewerkt: 06 March 2022